Negocjowanie umów

Negocjowanie umów jest usługą dodatkową, która może uzupełniać sporządzanie umów lub opiniowanie umów. Nie jest to usługa samoistna. Negocjowanie umowy może zostać zlecone jednocześnie z powyższymi usługami lub w późniejszym terminie i jest uzasadnione między innymi w przypadkach, gdy:

  • kontrahent klienta proponuje zmiany lub wnosi uwagi do przygotowanego przeze mnie projektu umowy, jednak klient nie jest skłonny zaakceptować tych zmian ani przychylić się do tych uwag;
  • kontrahent klienta nie jest skłonny zaakceptować zmian lub uwag zaproponowanych lub wniesionych przeze mnie lub klienta do jego projektu umowy.

W ramach usługi ustalam granicę ustępstw, na jakie jest skłonny zgodzić się klient. Następnie wprowadzam do projektu umowy dalsze zmiany i komentarze, które zmierzają do osiągnięcia ostatecznej wersji tekstu umowy, najbliższej interesowi klienta. Wprowadzając zmiany i uwagi, przedstawiam w komentarzach argumenty (prawne, logiczne, ekonomiczne) przemawiające za wprowadzonymi zmianami. W ten sposób dążę do przekonania kontrahenta klienta, że zmiany są uzasadnione. W przypadku gdy kontrahent klienta bez uzasadnienia nie godzi się na wprowadzenie zmian lub uzasadnia odmowę w tym zakresie w sposób wskazujący na zagrożenie interesu prawnego klienta, wyjaśniam zagrożenia wynikające z zawarcia umowy w brzmieniu proponowanym przez jego kontrahenta. Pozwala to klientowi na ocenę ryzyka zawarcia umowy i ewentualne wycofanie się z transakcji, jeśli klient uzna, że jest ona zbyt ryzykowna. Koszt mojego wynagrodzenia może być nieporównywalnie niższy od strat, jakie klient mógłby ponieść w razie konfliktu wynikłego z niedostatecznego uzgodnienia zasad współpracy ze swoim potencjalnym kontrahentem lub uregulowania tej współpracy w sposób niekorzystny dla klienta.

Negocjowanie umów może odbywać się zarówno drogą elektroniczną z użyciem narzędzi polegających na śledzeniu zmian i umieszczaniu komentarzy w tekście umowy, jak również telefonicznie bądź osobiście (na spotkaniach w mojej siedzibie lub siedzibie klienta albo jego kontrahenta).

Wynagrodzenie za każdy kolejny etap negocjowania umowy ustalane jest jako określony procent od wartości wynagrodzenia za przygotowanie lub zaopiniowanie umowy.