Sporządzanie lub prowadzenie korespondencji z kontrahentami lub przeciwnikami klientów

Usługa polegająca na sporządzeniu lub poprowadzeniu korespondencji z kontrahentem lub przeciwnikiem klienta jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient:

  • otrzymał pismo od istotnego kontrahenta, które nie powinno pozostać bez odpowiedzi, a klient nie chciałby samodzielnie go redagować i zastanawiać się, jakie sformułowania są zręczne, a jakie niezręczne, jakie stanowisko jest taktyczne, a jakie nietaktyczne;
  • chciałby zademonstrować swojemu kontrahentowi lub przeciwnikowi swoją determinację, pokazując, że sprawę od początku konsultuje z profesjonalnym pełnomocnikiem;
  • chciałby zminimalizować osobiste zaangażowanie w korespondencję z kontrahentem lub przeciwnikiem, którą wypada mu wymieniać, choć niezgodnie z jego wolą.

1. Zebranie informacji o sprawie

Wykonując usługę, w pierwszej kolejności zasięgam u klienta informacji o faktach w sprawie i uzyskuję od niego dokumenty związane ze sprawą. Ponadto wyjaśniam klientowi konsekwencje prawne poszczególnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce. Następnie, wspólnie z klientem, decydujemy, jaki sposób zakończenia sprawy byłby najbardziej przez niego pożądany. Na dalszym etapie prowadzę w imieniu klienta (lub – jeśli klient tego oczekuje albo jeśli jest to taktyczne – sporządzam dla klienta) korespondencję z kontrahentem bądź przeciwnikiem klienta, dążąc do załatwienia sprawy z rezultatem oczekiwanym przez klienta.

2. Sposób postępowania

Dążę do przekonania kontrahenta lub przeciwnika klienta do określonego stanowiska, stosując argumenty natury prawnej, logicznej bądź ekonomicznej. Jednocześnie wszelkie działania podejmowane są z uwzględnieniem założenia, że kompromis może nie zostać osiągnięty i między stronami może dojść do konfliktu (w tym na drodze postępowania sądowego). Wówczas pisma stanowić będą materiał wzmacniający pozycję klienta w tymże konflikcie.

Formalności

Usługa świadczona jest na podstawie umowy. Umowa ta przewiduje między innymi zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji, który liczony jest od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym, tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą.

Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru różne warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego wynagrodzenie za przygotowanie jednego pisma wynosi co najmniej 260 zł netto, czyli 319,80 zł brutto. W ramach wariantu drugiego klient może zlecić mi prowadzenie całej sprawy. W takim wypadku uzgadniam z klientem przewidywany zakres pracy, wynagrodzenie należne mi z tego tytułu oraz wynagrodzenie dodatkowe za czynności wykraczające poza pierwotny zakres pracy. Wynagrodzenie podstawowe w ramach tego wariantu wynosi co najmniej 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Po przekroczeniu ustalonego zakresu prac naliczane jest wynagrodzenie dodatkowe. W ramach wariantu trzeciego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do przygotowania procedury.