Dobór formy prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa polegająca na doborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy:

  • klient rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, organizuje swoje przedsiębiorstwo;
  • klient tworzy nowe przedsiębiorstwo obok już funkcjonującego (kolejną, odrębną jednostkę organizacyjną);
  • skala działalności prowadzonej przez klienta lub warunki jej prowadzenia zmieniły się, a w wyniku tej zmiany wzrosło ryzyko prowadzonej działalności.

Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej bądź spółki osobowe albo kapitałowe) ma wpływ na kwestię opodatkowania, w tym zwłaszcza dochodów z działalności, kwestię podlegania wspólników obowiązkowi w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS), kwestię odpowiedzialności wspólników lub menadżerów za zobowiązania spółki, a także – wyrażając się najogólniej – na liczbę, rozmiar i koszty obowiązków formalnych związanych z bieżącą działalnością.

Zakres usługi

Dobierając formę prawną prowadzenia działalności przez klienta, ustalam między innymi: jaka będzie planowana (lub jak zmieniła się) skala działalności, istota wykonywanych czynności, liczba zatrudnionych, formy rozliczeń, zapotrzebowanie na finansowanie, struktura produktów i kontrahentów, jak zorganizowana będzie praca klienta oraz jakie są jego zamierzenia i oczekiwania. Następnie omawiam skutki wyboru poszczególnych form działalności w razie potencjalnych wydarzeń (pozytywnych i negatywnych), które mogą wystąpić w przyszłej działalności klienta. Na podstawie tych informacji i prognoz rekomenduję klientowi jedną lub kilka form prowadzenia działalności i przedstawiam pozytywne i negatywne aspekty każdej z nich. Na tej podstawie klient ma pełny zestaw informacji, pozwalający mu na dokonanie świadomego i korzystnego wyboru.

Współpraca i wynagrodzenie

Usługa wykonywana jest na podstawie umowy. Umowa ta przewiduje między innymi: zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji, który liczony jest od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym, tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą. Wynagrodzenie za wykonanie tej usługi wynosi nie mniej niż 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. W przypadku przedsiębiorstw już funkcjonujących wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 1 300 zł netto, czyli 1 599 zł brutto.

Moje dotychczasowe doświadczenie

Moje doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym obsługę prawną połączenia spółek przez przejęcie, obsługę prawną przekształceń przedsiębiorców w jednoosobowe spółki kapitałowe, zakładanie spółek (w tym tzw. spółek z o.o. spółek komandytowych), obsługę prawną likwidacji spółek, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługę korporacyjną spółek powiązanych (grup kapitałowych) oraz audyty prawne spółek oraz obsługę prawną procesu nabycia udziałów przez klientów.