Prowadzenie sporów sądowych (zastępstwo procesowe)

Usługa polegająca na zastępstwie procesowym, czyli prowadzeniu sporu sądowego jest uzasadniona w przypadkach, gdy:

  • klient zamierza skierować sprawę na drogę postępowania sądowego,
  • sprawa przeciwko klientowi została skierowana na drogę postępowania sądowego przez przeciwnika klienta.

1. Stan faktyczny

Uważam, że podstawową rolą uczestnika procesu cywilnego – który chce, by proces został rozstrzygnięty na jego korzyść – jest prawidłowe przedstawienie sądowi faktów sprawy. Fakty powinny zostać przedstawione w taki sposób, by sąd miał podstawy prawne do tego, żeby rozstrzygnąć sprawę na korzyść tego uczestnika. Chodzi zatem o udowodnienie twierdzeń, z których uczestnik wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Biorąc pod uwagę powyższe, zadając klientowi pytania i prosząc go o przekazanie dokumentów, dążę do szczegółowego zgłębienia stanu faktycznego sprawy oraz uzyskania jak największej liczby dowodów. Wyjaśniam klientowi reguły rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym, omawiam możliwe oceny prawne sprawy przez przeciwnika klienta lub sąd rozstrzygający sprawę, omawiam potencjalne warianty przebiegu procesu, a także uzgadniam z nim strategię procesową, w tym zwłaszcza strategię prowadzenia postępowania dowodowego.

2. Możliwe rozwiązania

Dążę do prowadzenia tych spraw sądowych, w których możliwe jest udowodnienie stanu faktycznego, który można ocenić w sposób korzystny z perspektywy prawnego interesu klienta, biorąc pod uwagę największą liczbę argumentów natury prawnej i logicznej, a także orzecznictwo sądowe i stanowiska przedstawicieli nauki prawa. W innych przypadkach, po uzgodnieniu z klientem, dążę do zawarcia ugody z przeciwnikiem klienta na jak najkorzystniejszych dla klienta warunkach lub – jeśli istnieje taka możliwość – proponuję klientowi inne sposoby załatwienia sprawy, alternatywne w stosunku do drogi sądowej. Uznaję, że droga sądowa jest uzasadniona dopiero wtedy, gdy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości.

3. Pisma procesowe

W oparciu o zebrane informacje, dokumenty przekazane przez klienta oraz dokonane z nim ustalenia przygotowuję pisma procesowe. Tworząc pisma procesowe, staram się formułować zdania krótkie i zrozumiałe, precyzyjnie opisywać stan faktyczny, a także przedstawiać sądowi argumenty przemawiające za uwzględnieniem stanowiska procesowego klienta. Ustosunkowuję się do stanowiska przeciwnika klienta, przedstawiam przemawiające przeciw niemu kontrargumenty i ukazuję jego słabe strony. Ponadto przygotowuję pisma starannie sformatowane, podzielone na jednostki redakcyjne, które tytułuję, by zwiększyć ich czytelność i łatwość poruszania się po nich.

Organizacja współpracy

Prowadzę sprawę w sposób ułatwiający zaskarżenie wyroku, w razie ewentualnego nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Nie odpowiadam za niewłaściwe stosowanie lub niestosowanie prawa przez sądy, jak również za organizację pracy sądu.

Usługa jest świadczona na podstawie umowy. Umowa ta przewiduje między innymi zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe (opłata wstępna) wynosi nie mniej niż 1 300 zł netto, czyli 1599 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu pracy nad sprawą naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności składające się na zastępstwo procesowe. W każdym przypadku dodatkowym składnikiem mojego wynagrodzenia jest także premia za sukces, należna w przypadku ściągnięcia z przeciwnika klienta zasądzonej przez sąd kwoty oraz koszty zastępstwa procesowego według właściwego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Doświadczenie

Moje doświadczenie w sprawach sądowych obejmuje między innymi przygotowywanie pism procesowych lub udział w sprawach sądowych, w tym między innymi takich jak:

  1. proces odszkodowawczy przeciwko agencji ochroniarskiej w związku z kradzieżą surowców produkcyjnych,
  2. proces odszkodowawczy przeciwko Skarbowi Państwa w związku z zaniedbaniami podczas postępowania karnego,
  3. proces odszkodowawczy przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu autoserwis w związku z nienależytym wykonaniem zleconych mu czynności,
  4. proces odszkodowawczy przeciwko przedsiębiorcy usługowemu prowadzącemu księgi rachunkowe w związku z nienależytym wykonaniem usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
  5. procesy o zapłatę kwot zatrzymanych tytułem kaucji gwarancyjnej w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy,
  6. proces ze skargi pauliańskiej o zapłatę długów podatkowych,
  7. procesy o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych, wykonanych usług, sprzedanych towarów itp.