Windykacja wierzytelności lub zabezpieczanie ich spłaty

Usługa polegająca na windykacji, czyli odzyskiwaniu należności lub na zabezpieczeniu ich spłaty jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient:

  • nie otrzymał od swojego kontrahenta (dłużnika) zapłaty wymagalnej należności, czyli należności, której termin zapłaty już upłynął;
  • obawia się, że jego kontrahent może być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością i chciałby zareagować, pomimo że termin zapłaty należności jeszcze nie nadszedł (dłużnik nie jest w zwłoce).

Świadczona przeze mnie u sługa windykacji polega na tzw. windykacji miękkiej. W pozostałym zakresie świadczę wyłącznie windykację sądową. Jeśli interesuje Państwa windykacja sądowa, proszę o przeczytanie poddziału zatytułowanego prowadzenie sporów sądowych. Jeśli interesują Państwa inne rodzaje windykacji, proszę skontaktować się z firmą windykacyjną.

Czym jest windykacja miękka?

Windykacja miękka polega na wezwaniu dłużnika do zapłaty, przekonaniu go argumentami, że powstrzymanie się od tej czynności jest bezcelowe i niekorzystne dla niego, uregulowaniu zasad polubownej spłaty zadłużenia, a także obwarowaniu uzgodnionych warunków sankcjami. W tym celu sporządzam i wysyłam do dłużnika klienta wezwanie do zapłaty, odpowiadam na jego ewentualne pisma bądź podejmuję z nim konwersację telefoniczną. Dążę do przekonania dłużnika, by spłacił należność klienta jednorazowo lub przynajmniej w ratach. Jeśli dłużnik przejawia wolę ratalnej spłaty, strony ustalają warunki w pisemnym porozumieniu płatniczym, które przygotowuję. Przygotowując porozumienie płatnicze, dążę do jak najpełniejszego zabezpieczenia interesu prawnego klienta na wypadek niedotrzymania przez drugą stronę warunków spłaty ustalonych w porozumieniu (w tym między innymi wprowadzam do niego rozwiązania pozwalające na skrócenie drogi sądowej).

Możliwe rozwiązania

W przypadku gdy klient jest w stanie wykazać prawdopodobieństwo, że jego kontrahent może być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, czyli że spłata jego należności jest wątpliwa, to – nawet jeśli termin płatności jeszcze nie nadszedł – możliwe jest wystąpienie na drogę sądową w celu ubiegania się o udzielenie zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia możliwe jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 730-757 k.p.c.). W ramach zabezpieczenia możliwe jest przykładowo: zajęcie rachunków bankowych dłużnika i zdeponowanie pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych na rachunku bankowym sądu, zajęcie wierzytelności lub ruchomości (np. pojazdów, maszyn, towarów) dłużnika jeszcze przed uzyskaniem wyroku lub nakazu sądowego, a nawet przed skierowaniem pozwu do sądu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu klient zyskuje pewność, że nawet w razie wieloletniego sporu sądowego, po jego wygraniu, faktycznie odzyska swoją należność od dłużnika.

Przebieg współpracy

Wykonując usługę zabezpieczenia wierzytelności, dążę do zdobycia jak najpełniejszej wiedzy i materiału dowodowego potwierdzających złą sytuację finansową dłużnika. Następnie staram się, używając możliwie najszerszego wachlarza argumentów, przekonać sąd, by udzielił zabezpieczenia. W oparciu o zebrane informacje, dokumenty przekazane przez klienta oraz dokonane z nim ustalenia przygotowuję wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Tworząc wniosek, staram się formułować zdania krótkie i zrozumiałe, precyzyjnie opisywać stan faktyczny, a także przedstawiać sądowi argumenty przemawiające za uwzględnieniem stanowiska procesowego klienta. Ponadto przygotowuję wniosek starannie sformatowany, podzielony na jednostki redakcyjne, które tytułuję, by zwiększyć jego czytelność i łatwość poruszania się po nim.

Umowa oraz wynagrodzenie

Usługa jest świadczona na podstawie umowy. Umowa ta przewiduje między innymi zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji, który liczony jest od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym, tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą.

Wynagrodzenie za wysłanie wezwania do zapłaty wynosi co najmniej 130,00 zł netto, czyli 159,90 zł brutto. Wynagrodzenie za prowadzenie korespondencji i negocjowanie z dłużnikiem wynosi co najmniej 325 zł netto, czyli 399,75 zł brutto, natomiast wynagrodzenie za sporządzenie porozumienia rozliczeniowego co najmniej 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Wynagrodzenie za sporządzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynosi co najmniej 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto.