Opiniowanie umów

Opiniowanie umów to usługa, która jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient:

  • otrzymał projekt umowy od swojego kontrahenta i chciałby dowiedzieć się, czy nie zagraża on jego interesowi prawnemu, a w razie gdyby tak było – chciałby wprowadzić stosowne zmiany do tego projektu;
  • otrzymał do podpisania umowę nienegocjowalną (adhezyjną) i przed jej zawarciem chciałby zrozumieć jej skutki prawne i konsekwencje poszczególnych zdarzeń, wynikające z tej umowy, a także dowiedzieć się, na które aspekty współpracy należy zwracać szczególną uwagę i jak postępować, by uniknąć negatywnych konsekwencji;
  • otrzymał od swojego kontrahenta projekt umowy z prośbą o naniesienie uwag lub poprawek.

1. Cel przedsięwzięcia

Opiniowanie umowy rozpoczynam od zebrania informacji o przedsięwzięciu realizowanym przez klienta. Informacje te zbierane są w oparciu o rozmowy lub korespondencję e-mail z klientem, w tym zadawanie klientowi pytań dotyczących różnych aspektów przedsięwzięcia, mogących mieć przełożenie na kwestie prawne. Dążę do zrozumienia istoty przedsięwzięcia, zdobycia wiedzy o tym, jak będzie ono realizowane, jakim nakładem pracy, w jakim czasie, z użyciem jakich zasobów osobowych i rzeczowych, jakie jest zaangażowanie kapitałowe klienta, poziom ryzyka i poziom rentowności. Wiedza ta pozwala, w sposób możliwie najpełniejszy, na stworzenie umowy zabezpieczającej nie tylko prawny interes klienta, ale również na takie dobranie rozwiązań prawnych, by umowa zabezpieczała również jego interes ekonomiczny.

2. Analiza projektu umowy

W pierwszej kolejności ustalam, czy projekt umowy zaproponowany klientowi przez jego kontrahenta oddaje w sposób precyzyjny i należyty przedmiot przedsięwzięcia, zakres obowiązków i oczekiwań klienta, a także inne istotne parametry umowy, takie jak: terminy realizacji, sposób ustalenia wynagrodzenia, zasady rozliczeń, zakres i ewentualne limity odpowiedzialności. Dzięki temu klient niejednokrotnie może dowiedzieć się, że pomimo wrażenia, iż osiągnął porozumienie ze swoim kontrahentem, wiele aspektów współpracy w rzeczywistości nie zostało ustalonych (w tym np. wycenionych). Pozwala to na ich wyjaśnienie przed rozpoczęciem współpracy, a w razie gdyby kontrahent nie miał woli w tym zakresie – na uniknięcie zaangażowania się w niekorzystną współpracę. Należy przy tym zaznaczyć, że koszt mojego wynagrodzenia może być nieporównywalnie niższy od strat, jakie klient mógłby ponieść w razie konfliktu wynikłego z niedostatecznego uzgodnienia zasad współpracy ze swoim potencjalnym kontrahentem lub uregulowania tej współpracy w sposób niekorzystny dla klienta.

3. Propozycja rozwiązań zabezpieczających interes klienta

Następnie proponuję klientowi wprowadzenie do przedstawionego mu projektu umowy rozwiązań zabezpieczających jego prawny interes, które mogą stać się częścią umowy. Chodzi między innymi o takie kwestie jak: ewentualne prawa autorskie, poufność, ewentualny zakaz konkurencji, podstawy rozwiązania umowy, zasady i konsekwencje jej rozwiązania, kary umowne lub inne konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Naniesienie poprawek do projektu umowy

W oparciu o zebrane informacje i dokonane z klientem uzgodnienia wprowadzam zmiany i uwagi do projektu umowy. W przypadku plików, które jest w stanie odczytać program Microsoft Word 2013, zmiany wprowadzane są w trybie śledzenia, natomiast uwagi w formie komentarzy – „w chmurkach”. Komentarze przeznaczone do wyłącznej wiadomości klienta są w odpowiedni sposób wyróżniane. Dzięki śledzeniu zmian możliwe jest zidentyfikowanie wprowadzonych poprawek oraz porównanie wersji poprzedniej z wersją zmienioną. Dzięki komentarzom możliwe jest zidentyfikowanie fragmentów projektu umowy, co do których mam pytania bądź wątpliwości. Wprowadzając zmiany i uwagi, staram się formułować zdania krótkie i zrozumiałe. Ponadto przedstawiam w komentarzach argumenty (prawne, logiczne, ekonomiczne) przemawiające za wprowadzonymi zmianami. W ten sposób dążę do przekonania kontrahenta klienta, że zmiany są uzasadnione.

Jak od strony organizacyjnej wygląda współpraca ze mną?

Usługę, jaką jest opiniowanie umów, świadczę na podstawie umowy, która reguluje między innymi: zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji (liczony od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym), tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz przedstawiam klientowi wraz z ofertą.

Wynagrodzenie za opiniowanie umowy wynosi nie mniej niż 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu prac nad opinią do projektu umowy naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do zaopiniowania umowy.