Rodzaj oferowanych usług

W zakresie oferowanych przeze mnie usług mieści się między innymi:

1. Sporządzanie, opiniowanie lub negocjowanie umów i porozumień


Specjalizuję się zwłaszcza w umowach takich jak:

 • umowy o roboty budowlane (generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, wykonawstwo częściowe, remont obiektu budowlanego) i inne „umowy budowlane”, czyli między innymi umowy o generalne realizatorstwo inwestycji, zastępstwo inwestycyjne, nadzór inwestorski, prace projektowe, rozbiórkę obiektu i makroniwelację terenu, odwodnienie terenu budowy oraz umowy deweloperskie,
 • umowy dystrybucyjne, w tym z dystrybutorami zagranicznymi,
 • umowy dotyczące wyprodukowania i dostarczenia lub także zamontowania określonych urządzeń bądź towarów (umowy dostawy, umowy o dzieło, umowy mieszane), włącznie z uregulowaniem kwestii praw autorskich do dzieł powstałych w wyniku wykonania umowy,
 • umowy dotyczące napisania programów komputerowych lub programów sterujących stacjami roboczymi (produkcyjnymi), włącznie z uregulowaniem kwestii praw autorskich do tychże programów,
 • porozumienia rozliczeniowe dotyczące między innymi spłaty zadłużenia, kompensat wielostronnych, rozliczeń między wspólnikami lub byłymi wspólnikami spółki cywilnej bądź spółek handlowych,
  umowy spółek i porozumienia inwestorskie,

2. Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej


3. Sporządzanie lub prowadzenie korespondencji z kontrahentami lub przeciwnikami klientów

4. Windykacja wierzytelności i zabezpieczanie ich spłaty

5. Reprezentowanie klientów (zarówno w roli powodów, jak i pozwanych) w procesach sądowych w sprawach gospodarczych


Specjalizuję się zwłaszcza w procesach o:

 • zapłatę ceny lub wynagrodzenia za sprzedane towary lub wykonane dzieła bądź usługi,
 • zapłatę odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • zwrot ceny lub wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od umowy lub obniżeniem ceny,
 • zwrot zadatku w związku z niezawarciem umowy przyrzeczonej.

Jeśli wśród powyższych usług znajduje się taka, która wzbudza Państwa zainteresowanie, chcą Państwo dowiedzieć się, na czym ona polega, w jaki sposób ją świadczę lub za jakie stawki, proszę kliknąć w jej nazwę napisaną pogrubioną czcionką lub przejść niżej.