Opiniowanie umów

Opiniowanie umów to usługa, która jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient:

  • otrzymał projekt umowy od swojego kontrahenta i chciałby dowiedzieć się, czy nie zagraża on jego interesowi prawnemu, a w razie gdyby tak było – chciałby wprowadzić stosowne zmiany do tego projektu;
  • otrzymał do podpisania umowę nienegocjowalną (adhezyjną) i przed jej zawarciem chciałby zrozumieć jej skutki prawne i konsekwencje poszczególnych zdarzeń, wynikające z tej umowy, a także dowiedzieć się, na które aspekty współpracy należy zwracać szczególną uwagę i jak postępować, by uniknąć negatywnych konsekwencji;
  • otrzymał od swojego kontrahenta projekt umowy z prośbą o naniesienie uwag lub poprawek.

Opiniowanie umowy rozpoczynam od zebrania informacji o przedsięwzięciu realizowanym przez klienta. Informacje te zbierane są w oparciu o rozmowy lub korespondencję e-mail z klientem, w tym zadawanie klientowi pytań dotyczących różnych aspektów przedsięwzięcia, mogących mieć przełożenie na kwestie prawne. Dążę do zrozumienia istoty przedsięwzięcia, zdobycia wiedzy o tym, jak będzie ono realizowane, jakim nakładem pracy, w jakim czasie, z użyciem jakich zasobów osobowych i rzeczowych, jakie jest zaangażowanie kapitałowe klienta, poziom ryzyka i poziom rentowności. Wiedza ta pozwala, w sposób możliwie najpełniejszy, na stworzenie umowy zabezpieczającej nie tylko prawny interes klienta, ale również na takie dobranie rozwiązań prawnych, by umowa zabezpieczała również jego interes ekonomiczny.

W pierwszej kolejności ustalam, czy projekt umowy zaproponowany klientowi przez jego kontrahenta oddaje w sposób precyzyjny i należyty przedmiot przedsięwzięcia, zakres obowiązków i oczekiwań klienta, a także inne istotne parametry umowy, takie jak: terminy realizacji, sposób ustalenia wynagrodzenia, zasady rozliczeń, zakres i ewentualne limity odpowiedzialności. Dzięki temu klient niejednokrotnie może dowiedzieć się, że pomimo wrażenia, iż osiągnął porozumienie ze swoim kontrahentem, wiele aspektów współpracy w rzeczywistości nie zostało ustalonych (w tym np. wycenionych). Pozwala to na ich wyjaśnienie przed rozpoczęciem współpracy, a w razie gdyby kontrahent nie miał woli w tym zakresie – na uniknięcie zaangażowania się w niekorzystną współpracę. Należy przy tym zaznaczyć, że koszt mojego wynagrodzenia może być nieporównywalnie niższy od strat, jakie klient mógłby ponieść w razie konfliktu wynikłego z niedostatecznego uzgodnienia zasad współpracy ze swoim potencjalnym kontrahentem lub uregulowania tej współpracy w sposób niekorzystny dla klienta.

Następnie proponuję klientowi wprowadzenie do przedstawionego mu projektu umowy rozwiązań zabezpieczających jego prawny interes, które mogą stać się częścią umowy. Chodzi między innymi o takie kwestie jak: ewentualne prawa autorskie, poufność, ewentualny zakaz konkurencji, podstawy rozwiązania umowy, zasady i konsekwencje jej rozwiązania, kary umowne lub inne konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W oparciu o zebrane informacje i dokonane z klientem uzgodnienia wprowadzam zmiany i uwagi do projektu umowy. W przypadku plików, które jest w stanie odczytać program Microsoft Word 2013, zmiany wprowadzane są w trybie śledzenia, natomiast uwagi w formie komentarzy – „w chmurkach”. Komentarze przeznaczone do wyłącznej wiadomości klienta są w odpowiedni sposób wyróżniane. Dzięki śledzeniu zmian możliwe jest zidentyfikowanie wprowadzonych poprawek oraz porównanie wersji poprzedniej z wersją zmienioną. Dzięki komentarzom możliwe jest zidentyfikowanie fragmentów projektu umowy, co do których mam pytania bądź wątpliwości. Wprowadzając zmiany i uwagi, staram się formułować zdania krótkie i zrozumiałe. Ponadto przedstawiam w komentarzach argumenty (prawne, logiczne, ekonomiczne) przemawiające za wprowadzonymi zmianami. W ten sposób dążę do przekonania kontrahenta klienta, że zmiany są uzasadnione.

Usługę, jaką jest opiniowanie umów, świadczę na podstawie umowy, która reguluje między innymi: zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji (liczony od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym), tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz przedstawiam klientowi wraz z ofertą.

Wynagrodzenie za opiniowanie umowy wynosi nie mniej niż 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu prac nad opinią do projektu umowy naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do zaopiniowania umowy.