Analiza przedsięwzięć lub czynności planowanych przez klientów

Usługa polegająca na analizie przedsięwzięć lub czynności planowanych przez klienta jest uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient rozważa, czy podjąć się określonego przedsięwzięcia bądź dokonać określonej czynności (np. złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości) i chciałby dowiedzieć się, jakie działania organizacyjne powinien w tym kierunku podjąć oraz jakie będą tego konsekwencje prawne.

Przebieg współpracy

W pierwszej kolejności ustalam istotę przedsięwzięcia lub czynności planowanej przez klienta. Dokonuję tego głównie w wyniku rozmów bądź korespondencji z klientem, zadawanie mu pytań; ponadto proszę o udzielenie wyjaśnień. Do analizy mogą być również potrzebne dokumenty pochodzące od klienta. W oparciu o zebrane informacje i dokonane z klientem ustalenia przeprowadzam analizę i utrwalam ją w formie pisemnej. Analiza obejmuje różne potencjalnie możliwe sposoby oceny prawnej przedsięwzięcia lub czynności planowanej przez klienta, a także argumenty przemawiające za ich wyborem. Analiza może także obejmować rekomendację najkorzystniejszej opcji. Celem analizy jest umożliwienie klientowi stworzenia warunków prawnych sprzyjających realizacji przedsięwzięcia lub dokonania czynności w taki sposób, by urzeczywistniły się one z jak najpełniejszym zabezpieczeniem prawnego interesu klienta.

Zakres umowy

Usługa wykonywana jest na podstawie umowy. Umowa ta przewiduje między innymi zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji, który liczony jest od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym, tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą.

Koszty

Wynagrodzenie za analizę nieskomplikowanego przedsięwzięcia wynosi co najmniej 650 zł netto, czyli 799,50 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu prac nad analizą naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do dokonania analizy.