Sporządzanie umów

Sporządzanie umów to usługa uzasadniona między innymi w przypadkach, gdy klient zamierza:

  • zestandaryzować warunki dokonywanych przez siebie transakcji dzięki posługiwaniu się wzorem umowy lub wzorami umów (np. w kilku wariantach), które będzie proponować swoim kontrahentom;
  • zrealizować przedsięwzięcie znacznych rozmiarów pociągające za sobą poważne ryzyko lub konsekwencje w razie niepowodzenia;
  • zrealizować przedsięwzięcie dla niego nietypowe lub przedsięwzięcie, co do którego podejrzewa, że warunki jego realizacji mogą się zmieniać w trakcie tejże realizacji;
  • podjąć współpracę z ryzykownym kontrahentem.

1. Zebranie informacji o przedsięwzięciu

Usługę rozpoczynam od zebrania informacji o przedsięwzięciu realizowanym przez klienta. Informacje te zbierane są w oparciu o rozmowy lub korespondencję e-mail z klientem, w tym zadawanie klientowi pytań dotyczących różnych aspektów przedsięwzięcia mogących mieć przełożenie na kwestie prawne. Dążę do zrozumienia istoty przedsięwzięcia, a co za tym idzie zdobycia wiedzy na temat tego: jak będzie ono realizowane, jakim nakładem pracy, w jakim czasie, z użyciem jakich zasobów osobowych i rzeczowych, jakie jest zaangażowanie kapitałowe klienta, poziom ryzyka i poziom rentowności. Wiedza ta pozwala, w sposób możliwie najpełniejszy, na sporządzenie umowy zabezpieczającej nie tylko prawny interes klienta, ale również na takie dobranie rozwiązań prawnych, by umowa zabezpieczała jego ekonomiczny interes.

2. Oczekiwania klienta

W pierwszej kolejności ustalam przedmiot przedsięwzięcia, zakres obowiązków i oczekiwań klienta, a także inne istotne parametry umowy takie jak: terminy realizacji, sposób ustalenia wynagrodzenia, zasady rozliczeń, zakres i ewentualne limity odpowiedzialności. Dzięki temu klient niejednokrotnie może dowiedzieć się, że pomimo wrażenia, iż osiągnął porozumienie ze swoim kontrahentem, wiele aspektów współpracy w rzeczywistości nie zostało ustalonych (w tym np. wycenionych). Pozwala to na ich wyjaśnienie przed rozpoczęciem współpracy, a w razie gdyby kontrahent nie miał woli w tym zakresie, na uniknięcie zaangażowania się w niekorzystną współpracę. Należy przy tym zaznaczyć, że koszt mojego wynagrodzenia może być nieporównywalnie niższy od strat, jakie klient mógłby ponieść w razie konfliktu wynikłego z niedostatecznego uzgodnienia zasad współpracy ze swoim potencjalnym kontrahentem lub uregulowania tej współpracy w sposób dla niego niekorzystny.

3. Propozycja rozwiązania, które zabezpiecza prawny interes klienta

Następnie proponuję klientowi rozwiązania zabezpieczające jego prawny interes, które mogą stać się częścią sporządzanej umowy. Chodzi między innymi o takie kwestie jak: ewentualne prawa autorskie, poufność, ewentualny zakaz konkurencji, podstawy rozwiązania umowy, zasady i konsekwencje jej rozwiązania, kary umowne lub inne konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Projekt umowy

W oparciu o zebrane informacje i dokonane z klientem ustalenia przygotowuję projekt umowy. Projekt przygotowywany jest w pliku formatu docx lub docm. Tworząc umowę, staram się formułować zdania krótkie i zrozumiałe. Ponadto sporządzam umowę starannie sformatowaną, podzieloną na jednostki redakcyjne, które tytułuję, by zwiększyć jej czytelność i łatwość poruszania się po niej. Stosuję numerację automatyczną (dotyczy to także załączników), co pozwala na dokonanie uaktualnienia „jednym kliknięciem” w razie wprowadzenia dodatkowych jednostek redakcyjnych (w tym także przez samego klienta). Dotyczy to również ewentualnych odesłań do innych jednostek redakcyjnych, które niekiedy znajdują się w tekście umowy.

Możliwość stworzenia umów w postaci formularzy

Dla klientów mających znaczne potrzeby, w tym zwłaszcza dużych przedsiębiorców zwierających umowy tylko w ramach opracowanych przez siebie wariantów, umowy mogą być tworzone w postaci formularzy, w których możliwość edycji jest co do zasady całkowicie zablokowana, a kontrahent może uzupełniać tylko te pola, na które klient pozwolił. Uzupełnianie formularza może się odbywać na zasadzie wpisywania tekstu, ale także na zasadzie zaznaczania pól wyboru („kwadracików”) lub wybierania opcji z rozwijanej listy. Istnieje także możliwość tworzenia zaawansowanych rozwiązań, wykorzystujących tzw. makra, które pozwalają na przekreślanie lub usuwanie z umowy tekstu, który odnosi się do tych opcji, których kontrahent klienta nie wybrał.

Współpraca – kwestie organizacyjne

Usługa jest świadczona na podstawie umowy, która reguluje między innymi: zakres pracy, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji (liczony od zaksięgowania wynagrodzenia na moim rachunku bankowym), tryb postępowania w przypadku potrzeby przekroczenia pierwotnie uzgodnionego zakresu prac oraz kwestie organizacyjne. Formularz umowy przedstawiany jest klientowi wraz z ofertą.

Wynagrodzenie za sporządzanie umów wynosi nie mniej niż 1 300 zł netto, czyli 1 599 zł brutto. Klientowi proponowane są zazwyczaj do wyboru dwa warianty ustalenia wynagrodzenia. W ramach wariantu pierwszego klient może zdecydować się na niższe wynagrodzenie podstawowe, jednak w razie zmiany pierwotnie uzgodnionego zakresu prac nad umową naliczam wynagrodzenie dodatkowe za każdą czynność wykraczającą poza ten zakres. W ramach wariantu drugiego klient uiszcza jedną, zryczałtowaną opłatę za wszystkie czynności zmierzające do sporządzania umowy.