• Szukasz sprawdzonej kancelarii, która biegle zna prawo budowlane?

 • Chcesz podpisywać bezpieczne umowy budowlane, które sprawdził radca prawny?

 • Potrzebujesz prawnika budowlanego, który rozumie sprawy techniczne?


Prawnik ds. budowlanych
Zobacz moje referencje dotyczące budownictwa:

Referencje
Szukasz radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie budowlanym?

 • Czy chciałbyś rozmawiać z prawnikiem o sprawach technicznych tak swobodnie, jak z inną osobą z branży budowlanej?
 • Czy nie wolisz, aby wyspecjalizowany prawnik prawa budowlanego, bronił Cię i tłumaczył Twoje racje, np. Twoim zleceniodawcom lub innym prawnikom nieposiadającym wiedzy technicznej ani doświadczenia budowlanego?
 • Czy Twoja firma nie byłaby bezpieczniejsza, gdyby umowy pisał i sprawdzał dla Ciebie radca prawny od prawa budowlanego?
 • Potrzebna Ci usługa prawnika ds. budowlanych, zdającego sobie sprawę z problemów i wyzwań technicznych, z którymi przyjdzie Ci się mierzyć i uwzględniającego te okoliczności w umowach?
 • A może potrzebna Ci kancelaria, której główną specjalizacją jest prawo budowlane?

Jeśli tak, trafiłeś we właściwe miejsce!

0
Ponad 10 lat doświadczenia we współpracy z firmami budowlanymi
0
Ponad 20 zadowolonych klientów z branży budowlanej
0
Ponad 50 sądowych spraw budowlanych, w których brałem udział
0
Ponad 200 przerobionych umów budowlanych

Współpracuję z:

Projektantami, architektami

Deweloperami, inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi

Wykonawcami robót budowlanych

Producentami i hurtowniami wyrobów budowlanych, podmiotami wynajmującymi sprzęt

Firmami zajmującymi się nadzorem inwestorskim

Zawodowo i prywatnie interesuje mnie nie tylko prawo budowlane, ale również budownictwo samo w sobie (jako nauka techniczna). Czytam w tym zakresie literaturę fachową i podczas każdej prowadzonej sprawy budowlanej oraz przygotowywanej lub ocenianej umowy budowlanej staram się w najpełniejszym zakresie, który jest potrzebny, zgłębić i uwzględnić mające znaczenie kwestie techniczne. Mam wiedzę na temat projektowania, organizacji budowy, technologii wykonywania robót oraz materiałów budowlanych, funkcjonowania branży budowlanej i administracyjnego prawa budowlanego w zakresie, który pozwala mi na efektywną komunikację z inżynierami budownictwa, architektami, kierownictwem budowy, wykonawcami, jak również majstrami oraz pracownikami budowlanymi. Dzięki temu potrafię polemizować z tezami biegłych sądowych z zakresu techniki budowlanej niekorzystnymi dla moich klientów, a także tłumaczyć sądom zagadnienia techniczne w zrozumiały dla nich sposób. Dzięki temu potrafię również możliwie najpełniej identyfikować szanse i zagrożenia łączące się z danym przedsięwzięciem budowlanym, a następnie uwzględniać je w umowach.

Skontaktuj się

  Sprawdź, czy współpraca ze mną będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby.


  • Connector.

   Zostaw kontakt

   Zostaw swój kontakt w formularzu

  • Connector.

   Porozmawiajmy

   Oddzwonię do Ciebie w ciągu 24 godzin

  • Connector.

   Pytania

   Zweryfikuję jakiej usługi potrzebujesz

  • Connector.

   Sukces

   Sprawdź, co możemy razem zyskać

  Dlaczego prawnik ds. budowlanych?

  Wyspecjalizowany prawnik inaczej podejdzie do zadania, polegającego np. na przygotowaniu umowy budowlanej, czy poprowadzeniu sprawy budowlanej, gdy zlecenia udzieli mu inwestor, a inaczej, gdy będzie to projektant, generalny wykonawca, czy podwykonawca. Współpraca ze wszystkimi wymienionymi powyżej rodzajami podmiotów, które uczestniczą w procesie inwestycyjno-budowlanym, daje mi odpowiednio szerokie spojrzenie, które pozwala dobrze zrozumieć i ochronić interes klienta z właściwej perspektywy. W ramach mojego doświadczenia i wiedzy perspektywa ta rozciąga się od wyprodukowania materiałów budowlanych, poprzez ich sprzedaż, dostarczenie na budowę specjalistycznego sprzętu, przygotowanie inwestycji, wykonanie prac projektowych, wykonanie robót budowlanych, nadzór i odbiory. Kończy się natomiast na sądowych sporach budowlanych, w ramach których poszczególni uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego dochodzą od siebie odszkodowań za wady projektowe czy wady wykonawcze, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, czy zwrotu kaucji gwarancyjnych. Mając to na uwadze jestem w stanie dotrzeć do istoty Twojego problemu, przedstawić Ci prawnie dopuszczalne rozwiązania, które są zbieżne z Twoim interesem biznesowym, doradzić Ci przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania oraz pomóc Ci wprowadzić je w życie.

  Dotychczasowe doświadczenie w branży

  Prowadzone przeze mnie sprawy oraz przygotowywane lub oceniane umowy dotyczyły takich realizacji jak np. dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynku centrum handlowego, projektowanie hal, w tym namiotowych, obiektu handlowego i wielostanowiskowego garażu naziemnego, projektowanie i wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy, wykonanie odwodnienia drogi krajowej i ułożenie nawierzchni, budowa kanalizacji na obszarze kilku dzielnic miasta wojewódzkiego, renowacje kanalizacji i kolektorów ogólnospławnych, termomodernizacje, remonty dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, renowacje obiektów objętych ochroną konserwatorską, realizacja przedsięwzięć deweloperskich oraz budynków biurowych. Ponadto problemy w prowadzonych przeze mnie sprawach związane były między innymi z odwodnieniem terenu budowy, nieprawidłowym wykonaniem hydroizolacji stropu garażu podziemnego, brakiem rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia dachu, wadliwymi rozwiązaniami projektowymi w zakresie usytuowania ekranów akustycznych względem jezdni, wadliwym wykonaniem muru oporowego, niedozwoloną i samowolną zamianą przez wykonawcę materiałów, skutkującą między innymi nieposiadaniem przez obiekt zaprojektowanej klasy obciążenia, dostarczeniem projektantowi przez inwestora nieprawidłowych badań geotechnicznych gruntu, niewłaściwym skoordynowaniem robót różnych podwykonawców przez generalnego wykonawcę, nieprzygotowaniem przez inwestora otworów do montażu stolarki otworowej i wieloma innymi.

  Potwierdzeniem przydatności powyższych doświadczeń w działalności firm z branży budowlanej są rekomendacje udzielane mi przez moich zadowolonych Klientów, którzy polecają mnie jako kompetentnego radcę prawnego od prawa budowlanego.

  Czym jest prawo budowlane?

  Jeśli przekonał Cię powyższy tekst, jednak nie wiesz jak naświetlić problem, pozwól, że wyjaśnię Ci pewne kwestie.

  Przez „prawo budowlane” potocznie rozumie się zarówno przepisy o umowie o roboty budowlane, czyli:

  1. Przepisy regulujące prawa i obowiązki inwestora, wykonawcy i podwykonawcy robót budowlanych względem siebie.
  2. Przepisy administracyjne, które regulują obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego wobec państwa, w tym między innymi zakres i formę projektu budowlanego, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Ponadto przepisy administracyjnego prawa budowlanego określają przedsięwzięcia budowlane, na których realizację konieczne jest uzyskania pozwolenia na budowę, określają warunki udzielenia pozwolenia na użytkowanie, a także wiele innych kwestii, w których przydatny jest prawnik. Prawo budowlane w ścisłym (prawniczym) rozumieniu tego słowa to tylko druga z wymienionych powyżej grup przepisów, czyli administracyjne prawo budowlane. Przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane traktuje się jako prawo umów (zobowiązań) będące częścią prawa cywilnego.

  Radca prawny od prawa budowlanego może przydać Ci się zarówno z jedną, jak i drugą grupą przepisów.

  Prawo umów budowlanych

  Prawo umów budowlanych jest bardzo wąskie. Większość kwestii w ogóle nie została uregulowana. Przykładowo prawo nie zawiera żadnych regulacji dotyczących umowy o prace projektowe, umowy o generalną realizację inwestycji, żadnych dedykowanych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności projektanta. Nie reguluje kwestii robót dodatkowych, wykonania zastępczego, kaucji gwarancyjnej. Nie zawiera precyzyjnych norm w kwestii odbiorów robót budowlanych, konsekwencji odstąpienia od umowy w trakcie wykonywania robót lub po ich wykonaniu i wielu innych kwestii. Jeśli więc sam nie zadbasz o swoje interesy i nie opiszesz tych kwestii w umowie, a następnie nie dopilnujesz by w odpowiednim czasie zareagować w należyty sposób, o Twoim interesie najprawdopodobniej zadecyduje przypadek. Prawnik prawa budowlanego może pomóc Ci odwrócić tę sytuację, to jest albo rozpoznać zagrożenia, dobrać odpowiednie środki reakcji i przygotować odpowiednie dokumenty albo też – jeśli faza zapobiegawcza jest już za Tobą – pomóc Ci w rozwiązaniu zaistniałego problemu poprzez znalezienie korzystnej dla Ciebie interpretacji i obronienie jej przed Twoimi przeciwnikami.

  Administracyjne prawo budowlane

  Jeśli natomiast chodzi o administracyjne prawo budowlane, liczba przepisów jest bardzo duża. Często są one rozwlekłe i niejasne. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ustawy i rozporządzenia z tej gałęzi prawa są często nowelizowane (czasem kilkanaście lub kilkadziesiąt razy na rok). Nowelizacje te nie zawsze są spójne. Zachodzi tu więc cały szereg problemów interpretacyjnych. Często ciężko jest ocenić czy dany przepis znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku (przykładowo, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej). W tym zakresie prawnik prawa budowlanego może pomóc Ci wyjaśnić podjąć decyzję na temat wyboru interpretacji, która jest dla Ciebie korzystna i której prawdopodobieństwo obrony przez urzędem jest stosunkowo najwyższe. W razie ewentualnej rozbieżności stanowisk, prawnik prawa budowlanego może również przygotować dla Ciebie skargę do sądu administracyjnego. Ponadto znajomość administracyjnego prawa budowlanego często jest bardzo pomocna przy sporządzaniu umów budowlanych oraz prowadzeniu pozasądowych i sądowych spraw budowlanych.